Oferta

Pomiary i analiza jakości energii


Wykonujemy pomiary oraz analizy jakości energii elektrycznej. Analizator AS–3minidiagnoza przeznaczony jest do monitorowania określonych w Prawie Energetycznym standardów jakościowych zasilania. Wykorzystywany jest do prowadzenia miejscowych i czasowych pomiarów i rejestracji parametrów sieci jedno i trójfazowej. Przy pomocy interfejsu komunikacyjnego oraz dedykowanego oprogramowania dostępny jest podgląd bieżących pomiarów oraz możliwe jest przeglądanie wielkości zarejestrowanych, z uwzględnieniem daty i czasu rejestracji oraz sporządzanie raportów w postaci tabel i wykresów.

Parametry mierzone

 • napięcia fazowe i międzyfazowe oraz asymetria napięć
 • prądy fazowe i obliczanie prądu w przewodzie neutralnym
 • cosinus i tangens, dla każdej fazy i trójfazowo
 • częstotliwość
 • harmoniczne, ich zawartość i współczynnik mocy dla każdej harmonicznej oraz THD (dla napięć i prądów), współczynnik K dla transformatora
 • moce (czynne, bierne, pozorne, modułowe, odkształcone) czterokwadrantowo, w każdej fazie i trójfazowo
 • energie (czynne, bierne) czterokwadrantowo

 

Rejestr zdarzeń

Chronologiczna lista ostatnich 25 tysięcy zdarzeń:

 • przekroczenia nastawionych progów tolerancji mierzonych parametrów w 200 ms okresie pomiarowym
 • przekroczenia nastawionych 2 poziomów tolerancji napięcia średniego z jednoczesną rejestracją stanów liczydeł energii
 • zaniki i skoki napięcia (rozdzielczość 1/2 okresu sieci)
 • asymetria napięć i prądów
 • przekroczenia cosinusa i tangensa
 • przekroczenia współczynnika K
 • przekroczenia zawartości harmonicznych w napięciu lub prądzie

 

Rejestr poboru mocy okresowej

Zestawienie obciążeń z ostatnich 37 tysięcy okresów o ustawionym czasie trwania (np.15–to minutówki) zawierające:

 • zużycie mocy w wybranym okresie
 • data rozpoczęcia i zakończenia oraz czas trwania wybranego okresu
 • stany liczników energii na koniec wybranego okresu
 • wskaźnik przekroczenia mocy w wybranym okresie

 

Rejestr napięć i prądów

Niezależny zapis do 32 tysięcy uśrednionych wartości skutecznych napięć i prądów dla wszystkich faz. Najważniejsze właściwości to:

 • rejestracja w zadanych odstępach czasu
 • rejestracja przy dużych zmianach
 • rejestracja synchronicznie z rejestratorem poboru mocy
 • ustawiany czas uśredniania

 

Analiza harmonicznych

Analiza zawartości harmonicznych w prądzie i napięciu:

 • zawartość ilościowa i procentowa harmonicznych
 • analiza on-line do 15-tej harmonicznej oraz do 50-tej harmonicznej w programie ASKoncentrator
 • wskaźnik przekroczeń progów współczynniki THDu i THDi, K

wartość skuteczna napięcia i prądu, cosinus dla każdej harmonicznej