Oferta

Podłączenie Farmy fotowoltaicznej do sieci

Instalację fotowoltaiczną o mocy do 50 kW mogą zbudować osoby fizyczne bez wymogu rejestracji działalności gospodarczej i dopełniania dodatkowych formalności prawnych (nie jest konieczne uzyskanie pozwolenia na budowę i jej zgłaszanie). Farmy o mocy powyżej 50 kW wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. W obu przypadkach cała instalacja musi zostać zamontowana przez uprawnionych instalatorów. Na zgłoszeniu przyłączenia do sieci instalator poświadcza swoim numerem poprawność wykonanego źródła energii. Po wybudowaniu i oddaniu do użytku instalacji, można rozpocząć procedurę potrzebną do podłączenia farmy fotowoltaicznej do sieci energetycznej.

Skontaktuj się z nami! Kompleksowo przeprowadzimy Cię przez cały proces podłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci.

Zadzwoń na numer +48 515 792 391
lub wyślij maila na kontakt@e-poweron.pl

Etap 1. Złożenie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci należy złożyć w przypadku nowego źródła OZE oraz zwiększenia mocy przyłączeniowej działającego już źródła. Potrzebne formularze dokumentów o przyłączenie źródła energii elektrycznej dostępne są na stronach Operatorów Systemu Dystrybucji (PGE Dystrybucja, ENEA, Tauron, Energa), w Punktach Obsługi Klienta Dystrybucyjnego PGE Dystrybucja S.A. oraz w Biurze Zarządzanie Rozwojem Sieci Centrali Spółki. Osoby, które chcą podłączyć do sieci instalację lub farmę fotowoltaiczną, muszą wypełnić druk „Wniosek o określenie warunków przyłączenia W-3” oraz załącznik dopasany do konkretnego źródła OZE (A, B lub C). Wypełniony wniosek można wysłać do Centrali Oddziału PGE Dystrybucja S.A,. ENEA, Tauron, Energa lub dostarczyć osobiście do terenowej jednostki (tej, na której obszarze ma nastąpić przyłączenie instalacji do sieci).

We wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci musisz podać następujące informacje:

 • dane wnioskodawcy – osoby fizyczne podają dane identyfikacyjne i teleadresowe na podstawie dowodu osobistego (bądź innego dokumentu potwierdzającego tożsamość). Przedsiębiorcy dane podają na podstawie aktualnego odpisu z KRS lub zaświadczenia o wpisie firmy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • określenie obiektu podłączanego do sieci (np. elektrownia fotowoltaiczna) wraz z adresem jego lokalizacji,
 • przewidywaną moc przyłączeniową
 • szczegółowe parametry techniczne źródła wytwórczego.

Do wniosku zawsze należy dołączyć:

 • dokument, który potwierdzi tytuł prawny do korzystania z działki, obiektu lub lokalu, gdzie znajduje się instalacja lub sieć należąca do wnioskodawcy oraz zostaną przyłączone wszystkie urządzenia,
 • parametry techniczne, charakterystykę ruchową i eksploatacyjną urządzeń fotowoltaicznych, instalacji lub sieci (specyfikacja dokonana według wzoru z załącznika C),
 • karty katalogowe dla ogniw fotowoltaicznych i przełączników DC/AC.

Gdy chcesz podłączyć do sieci inwerter instalacji fotowoltaicznej o napięciu powyżej 1kV, niezbędne jest dodatkowe załączenie do wniosku:

 • elektrycznego schematu wewnętrznego źródła – musi tutaj znaleźć się schemat stacji elektrycznej źródła oraz typy i długości linii, które będą zasilać źródło,
 • wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – w przypadku braku takiego planu na terenie budowy instalacji fotowoltaicznej, należy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (w przypadku jej wymogu zgodnie z przepisami),
 • wydruku z KRS lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – dotyczy przedsiębiorców,
 • pełnomocnictwa dla przedstawiciela – gdy to on reprezentuje wnioskującego w procesie dopełniania formalności.

W przypadku źródeł o napięciu powyżej 1 kV, wnioskujący musi wnieść opłatę za przyłączenie w wysokości 30 zł brutto za każdy kilowat mocy przyłączeniowej (ale nie wyższą niż przewidywana opłata za przyłączenie do sieci oraz nie więcej niż 3 000 000 zł). Zaliczkę należy wpłacić na konto oddziału właściwego Operatora Systemu Dystrybucji. w terminie do 14 dni od momentu złożenia wniosku.

Wniosek wraz z złącznikami jest weryfikowany przez przedstawicieli Operatora Systemu Dystrybucji. W przypadku braku obowiązujących załączników, pracownicy kontaktują się z wnioskującym i proszą o uzupełnienie dokumentacji. Następnie wnioskodawca otrzymuje pisemne potwierdzenie złożenia kompletnego wniosku.

Etap 2. Określenie warunków przyłączenia źródła do sieci

Pracownicy merytoryczni właściwego Operatora Systemu Dystrybucji weryfikują złożony wniosek. Dla mikroinstalacji fotowoltaicznych przedsiębiorstwo energetyczne ma czas 30 dni na analizę złożonego wniosku i wydanie warunków przyłączenia. Dla instalacji fotowoltaicznych o napięciu znamionowym ponad 1 kV, termin 30 dni upływa od momentu wpłacenia obowiązującej zaliczki.

Następnie ustalane są warunki, które trafiają do umowy przyłączenia. Do umowy załączony jest harmonogram realizacji przyłączenia. W dokumentach przedstawiane są szczegółowe dane techniczne i informacje potrzebne do przyłączenia źródła OZE do sieci.

W umowie opisane są m.in.:

 • zakres budowanych urządzeń wraz z parametrami technicznymi,
 • obowiązki stron,
 • termin przyłączenia źródła do sieci,
 • data obowiązywania umowy,
 • osoby, które będą odpowiadać za koordynację prac,
 • odpowiedzialność stron umowy,
 • zasady rozstrzygania ewentualnych sporów.

W przypadku farm fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej powyżej 2 MW, niezbędne jest przygotowanie ekspertyzy wpływu przyłączanego źródła OZE na system energetyczny. Dopiero na podstawie tej ekspertyzy, mogą zostać wydane warunki przyłączenia. Gdy okaże się, że brak jest warunków technicznych lub ekonomicznych do przyłączenia źródła o określonej mocy do sieci dystrybucyjnej właściwego Operatora Systemu Dystrybucji, wnioskodawca zostanie powiadomiony o wielkości mocy przyłączeniowej, która jest w jego przypadku dostępna. Ma on 30 dni na akceptację lub odrzucenie przedstawionej propozycji.

Warunki przyłączenia wydane przez właściwego Operatora Systemu Dystrybucji są ważne przez 2 lata (liczone od momentu dostarczenia decyzji do wnioskodawcy). W tym czasie odbiorca może zawrzeć umowę na podstawie wydanych warunków.

Etap 3. Realizacja przyłączenia

Na podstawie analizy warunków przyłączenia do sieci przygotowywana jest umowa pomiędzy wnioskującym, a właściwym Operatorem Systemu Dystrybucji Dystrybucja S.A. Następnie obie strony podpisują umowę.

Po stronie sieci dystrybucyjnej pozostaje:

 • odbiór urządzeń oraz sieci elektrycznych, które będą służyć przyłączeniu.

Po stronie wytwórcy energii elektrycznej pozostaje:

 • wybudowanie źródła OZE (instalacji lub farmy fotowoltaicznej),
 • złożenie „oświadczenia o wykonaniu instalacji” – dla źródeł odnawialnych o mocy minimum 500 kW,
 • złożenie „oświadczenia o wykonaniu małej instalacji” – dla źródła odnawialnego o mocy zainstalowanej powyżej 50 kW, ale poniżej 500 kW.

Odpowiedni druk oświadczenia musi podpisać wytwórca i wykonawca sieci oraz instalacji w przyłączanym źródle.

Gdy źródło OZE zostanie wykonane zgodnie z zawartą umową, właściwy Operator Systemu Dystrybucji wystawi „potwierdzenie możliwości świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej”. W tym momencie wnioskodawca może zawrzeć umowę na dystrybucję energii elektrycznej ze spółką Operatora Systemu Dystrybucji oraz ze sprzedawcą na sprzedaż energii elektrycznej wprowadzanej do publicznej sieci dystrybucyjnej.

Etap 4. Zawarcie umowy dystrybucyjnej

Ważną formalnością, której muszą dopełnić właściciele farm i instalacji fotowoltaicznych typu on-grid, aby móc wprowadzać energię do publicznej sieci Operatora Systemu Dystrybucji, jest uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii. Taką koncesję wydaje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Właściciel źródła OZE musi zainstalować na własny koszt układ pomiarowy na źródle wytwórczym.

Następnym krokiem jest zawarcie z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucji umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wprowadzanej do sieci

Etap 5. Zawarcie umowy sprzedaży z kupującym energię

Wytworzona przez instalację lub farmę fotowoltaiczną energia jest sprzedawana dystrybutorowi. W tym celu właściciel źródła wytwórczego musi zawrzeć umowę sprzedaży ze Spółką Obrotu kupującą wytworzony prąd.

Umowę dystrybucyjną i umowę sprzedaży energii można zawrzeć na podstawie dokumentu „Potwierdzenie możliwości świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej”. Dokument ten należy dostarczyć do Wydziału Handlowego właściwego Operatora Systemu Dystrybucji oraz do Spółki Obrotu. Spółka Obrotu musi posiadać koncesję na obrót energią elektryczną. Warunkiem jest także, aby wybrana Spółka Obrotu miała podpisaną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucji na świadczenie usług polegających na dystrybucji energii.

Etap 6. Rozpoczęcie wprowadzania wytworzonego prądu do sieci Operatora Systemu Dystrybucji

Zawarcie wszystkich umów (wymaganych na podstawie przepisów zawartych w Ustawie Prawo Energetyczne) pozwala na rozpoczęcie fizycznego wprowadzania prądu wytwarzanego przez farmę lub instalację fotowoltaiczną do sieci. Należy zgłosić gotowość instalacji do przyłączenia. Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) sprawdzi instalację i dokona odbioru zamontowanych układów pomiarowo-rozliczeniowych wykonanych przez wytwórcę energii. Gdy wszystkie elementy będą prawidłowe, pracownicy zaplombują układy. W tym momencie właściciel fotowoltaiki może rozpocząć wprowadzenie wyprodukowanego prądu do sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Podłączenie farmy fotowoltaicznej do sieci z PowerOn

Polskich wytwórców energii elektrycznej (w tym z instalacji PV) obowiązują przepisy zawarte w art. 7 Ustawy Prawo Energetyczne z 26 lipca 2013 roku (Dz. U. z 2012 r. Nr 1059 z późn. zm.). Ustawa ma wiele późniejszych aneksów, co sprawia, że procedura jest dość skomplikowana.

Jako doradca energetyczny z wieloletnim doświadczeniem w branży, możemy pomóc Ci przejść całą procedurę związaną z podłączeniem do sieci mikroinstlacji lub farmy fotowoltaicznej. Wyjaśnimy Ci obowiązki wytwórcy energii i Operatora Systemu Dystrybucyjnego, podpowiemy, jakie dokumenty należy zgromadzić. Wspólnie wypełnimy obowiązujące formularze i wskażemy, jakie załączniki do nich dołączyć, aby wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci nie został odrzucony z powodu niekompletnej dokumentacji. Zadbamy o poprawność wszystkich umów i oświadczeń oraz dopilnowanie obowiązujących terminów.

Masz pytania lub wątpliwości? Zapraszamy do kontaktu z przedstawicielem PowerOn – z nami sprawnie zbudujesz i podłączysz do sieci nowoczesną instalację fotowoltaiczną.

Zadzwoń na numer +48 515 792 391
lub wyślij maila na kontakt@e-poweron.pl