Oferta

Modernizacja układów pomiarowych - TPA

Modernizacja układów pomiarowych

Co to jest zasada TPA ?

Third-party Access, TPA (pol. Dostęp Osób Trzecich, Zasada dostępu stron trzecich) - zasada polegająca na udostępnieniu przez właściciela bądź operatora infrastruktury sieciowej sprzedawcy zewnętrznemu (osobom trzecim) w celu dostarczenia przez niego usług swoim Odbiorcom.

Dzięki zastosowaniu zasady TPA, możliwa staje się demonopolizacja rynku. Odbiorcy końcowi towarów/usług mają prawo dokonania wolnego wyboru dostawcy danego towaru bądź usługi. Zastosowanie zasady TPA w energetyce ma na celu wzmocnienie konkurencji na rynku i z reguły ma wpływ na obniżenie cen.

Cel modernizacji układu pomiarowego

Aby Odbiorca energii mógł skorzystać z zasady TPA (zakup energii od wybranego sprzedawcy) układ pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej musi być (potocznie) dostosowany do zasady TPA a wg formalnej nomenklatury Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) – spełniać aktualne wymagania techniczne dla układu pomiarowo-rozliczeniowego określone w „Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD) lokalnego OSD.

Obowiązek dostosowania układu do zasady TPA leży na właścicielu tego układu pomiarowego. Jeśli więc jest on Twoją własnością (a jest tak w większości przypadków Odbiorców zasilanych z sieci SN 15kW oraz WN 110kW), modernizacja układów pomiarowych leży w Twoim własnym zakresie. Jeśli jesteś Odbiorcą zasilanym z sieci nn 0,4kW układ pomiarowy jest własnością OSD i to na nim leży obowiązek modernizacji.

Zasada TPA - zakres dostosowania układu pomiarowego

W celu modernizacji układu pomiarowego należy:

 1. Pierwszym krokiem jest wystąpienie do lokalnego OSD z wnioskiem o określenie wymagań technicznych dla układu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej. Wniosek taki może złożyć bezpośrednio Odbiorca – lub w ramach udzielonego nam pełnomocnictwa możemy złożyć taki wniosek w imieniu Odbiorcy.
 2. Na bazie otrzymanych z OSD wymagań wykonujemy dodatkowa wizję lokalną w miejscu instalacji układu.
 3. Po wykonaniu wizji lokalnej przedstawiamy ofertę na wykonanie modernizacji w zakresie:
 4. Wykonanie oraz uzgodnienie projektu technicznego z OSD
 5. Demontaż istniejącego układu pomiaru energii elektrycznej.
 6. Montaż urządzeń zgodnie ze specyfikacją.
 7. Uruchomienie układu pomiaru energii i transmisji danych pomiarowych.
 8. Podpisanie protokołu odbioru układu przez OSD - po podpisaniu protokołu odbioru z OSD twoja umowa z nowym sprzedawcą energii może wejść w życie. Od tej pory możesz zacząć cieszyć się oszczędnościami.
 9. Zakres modernizacji:
  1. Opracowanie projektu technicznego oraz jego uzgodnienie w OSD
  2. Demontaż istniejącego układu pomiarowego oraz przekładników
  3. Montaż nowego układu pomiarowego zgodnie ze specyfikacją
   • Wymiana przekładników prądowych i napięciowych
   • Wymiana liczników energii
   • Wymiana okablowania i listwy SKA
   • Montaż szafy/tablicy licznikowej
   • Montaż zegara synchronizującego
   • Montaż rezystora
   • Montaż modułów komunikacyjnych
   • Montaż urządzeń podtrzymujących pracę bez zasilania z sieci (UPS)
  4. Sprawdzenie i uruchomienie stacji SN, układu pomiarowego i układu transmisji danych

Modernizacja układów pomiarowych Poznań - koszt dostosowania

Z naszego wieloletniego doświadczenia wynika, że koszty modernizacji zależą głównie od zakresu modernizacji określonego w projekcie technicznym i związane są z aktualnym stanem układu pomiarowego. W przypadku modernizacji tylko części infrastruktury koszt może wynieść kilka tysięcy, w przypadku modernizacji pełnego zakresu łącznie z wymianą kompletu przekładników koszt może wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Z analiz, których często dokonujemy dla naszych Klientów wynika, że okresy zwrotu inwestycji dostosowania układu pomiarowego wynoszą od 3 do 12 miesięcy i zależą głównie od ilości zużywanej energii oraz cen oferowanych przez nowego sprzedawcę energii.