Oferta

Audyty energetyczne - Obowiązek dla dużych przedsiębiorstw

 audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Czym jest audyt energetyczny?

Audyty energetyczne oraz audyty efektywności energetycznej stanowią specjalistyczne opracowania, w których poddaje się analizie zużycie energii, stan techniczny urządzeń oraz jakość instalacji w danym przedsiębiorstwie. Ponadto w dokumencie formułuje się wytyczne, określające przedsięwzięcia potrzebne w celu zwiększenia efektywności energetycznej tychże urządzeń i instalacji. Audyt energetyczny zawiera również ocenę opłacalności planowanych inwestycji oraz obrazuje ich wpływ na oszczędność energii.

Audyt efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie pozwala dokładnie zidentyfikować obecne generatory strat energii i określić, jak aktualne rozwiązania wpływają na zużycie energii. Pomoc w tym zakresie obejmuje także propozycje nowych rozwiązań, które pozwolą skutecznie zminimalizować zidentyfikowane na drodze analiz straty energii.

Audyty energetyczne skutecznie wspierają procesy obniżania kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz pomagają określić priorytety w dążeniu do poprawy skuteczności tychże procesów.

 

Kogo dotyczą audyty energetyczne?

Przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa jest obowiązkową procedurą dla dużych przedsiębiorstw. Obowiązek ten wszedł w życie w dniu 1 października 2016 r., zgodnie z ustawą dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.

Przepisy obligują do przeprowadzenia audytu energetycznego każdego przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełnił przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 • zatrudniał średniorocznie co najmniej 250 pracowników;
 • osiągnął roczny obrót netto przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro;
 • suma aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyła równowartość w złotych 43 milionów euro.

 

Jakie obowiązki ma jeszcze Przedsiębiorca w zakresie audytów energetycznych?

Do dodatkowych obowiązków dużych przedsiębiorstw, które wykonują audyty energetyczne przedsiębiorstwa, należą:

 • przechowanie danych dotyczących audytu energetycznego przedsiębiorstwa przez okres 5 lat;
 • zawiadomienie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) o wykonanym audycie energetycznym przedsiębiorstwa do 30 dni od zakończenia jego przeprowadzania;
 • załączenie do zawiadomienia informacji o możliwych do uzyskania oszczędnościach energii wynikających z przeprowadzonego audytu;
 • zapłata kary za niedopełnienie obowiązku w terminie (maksymalnie do 5% obrotu firmy).

 

Przykładowy zakres audytu energetycznego przedsiębiorstwa

 1. Zebranie danych dotyczących zużycia energii i profili obciążenia:
  • wykonanie niezbędnych pomiarów;
  • sieci elektroenergetycznej;
  • ultradźwiękowa detekcja nieszczelności referencyjnych fragmentów instalacji sprężonego powietrza;
  • pomiary referencyjnych fragmentów instalacji oświetlenia;
  • pomiary wybranych napędów;
  • zebranie możliwych do zidentyfikowania danych z istniejących systemów operacyjnych;
  • zdjęcie charakterystyk obciążenia dla energii elektrycznej.
 2. Analiza i szczegółowy przegląd profili zużycia energii:
  • w budynkach;
  • w procesach produkcyjnych;
  • w instalacjach przemysłowych;
  • na transport;
 3. Analiza efektywności użytkowania energii w obiekcie:
  • określenie i analiza charakterystyki poboru energii (odczyt danych z pamięci liczników rozliczeniowych — dedykowana sonda pomiarowa lub analiza danych pozyskanych od dostawcy)
  • analiza rzeczywistego poboru mocy czynnej na tle wielkości mocy umownej
  • analiza doboru mocy zamówionej i doboru taryfy;
  • identyfikacja przyczyn powstawania strat energii elektrycznej;
  • badanie termowizyjne rozdzielni
  • badanie termowizyjne transformatorów
  • analiza współczynnika mocy (cos φ)
  • analiza pracy transformatorów
  • pomiary obciążeń transformatorów
  • analiza pomiarów obciążeń transformatorów mocą czynną i bierną,
  • analiza strat energii w transformatorach odniesiona do czasu ich pracy (w roku) z badanym obciążeniem,
 4. Stworzenie ogólnej charakterystyki energetycznej zakładu i wskazanie możliwych do wdrożenia modernizacji
  • analiza zawartych umów z dostawcami i sprzedawcami mediów;
  • analiza na podstawie danych finansowo-księgowych, kosztów ponoszonych dla stanu istniejącego;
  • wskazanie możliwych do wdrożenia modernizacji w kontekście Najlepszych Dostępnych Technologii (NDT)
 5. Analiza celowości zastosowania alternatywnych/Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) — zastosowanie fotowoltaiki.
 6. Analizy ekonomiczne dla proponowanych modernizacji:
  • analizy kosztowe cyklu życia (life-cycle cost analysis — LCCA);
  • proste okresy zwrotu nakładów (Simple Payback Periods — SPP);
  • analizy uwzględniające oszczędności długoterminowe, wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskonta
  • współczynniki SPBT, NPV oraz IRR
 7. Analizy ekologiczne dla proponowanych modernizacji:
  • obliczenie efektu ekologicznego proponowanych modernizacji;
  • określenie emisji unikniętej tzn. wielkości redukcji emisji CO?

PowerOn oferuje Państwu profesjonalną pomoc w opracowaniu audytów energetycznych przedsiębiorstwa oraz audytów efektywności energetycznej. Nasi audytorzy przygotują dla Państwa, na podstawie otrzymanych materiałów oraz wizji lokalnej, atrakcyjną ofertę.

Z naszych doświadczeń wiemy, że audyt energetyczny przedsiębiorstwa to proces trwający od kilku tygodni, do nawet kilku miesięcy, dlatego zachęcamy, by nie zwlekać z decyzją i zgłosić się do nas już dziś!