Oferta

Audyt efektywności energetycznej - białe certyfikaty

 Audyt efektywności energetycznej

Jeżeli planują Państwo realizować inwestycje, należy się przyjrzeć, czy redukują one zużycie energii (każdego jej rodzaju) lub czy poprawiają efektywność wykorzystania tej energii w waszym przedsiębiorstwie, mają wtedy Państwo szansę otrzymania świadectw efektywności energetycznej (białych certyfikatów) i osiągnięcia zysku z ich sprzedaży na Towarowej Giełdzie Energii podmiotom zobowiązanym do ich umarzania.

Świadectwo efektywności energetycznej (biały certyfikat) potwierdza, że u odbiorcy osiągnięta została określona redukcja zużycia energii. Wartość uzyskanych białych certyfikatów zależy od rodzaju i skali inwestycji i waha się w przedziałach od kilkudziesięciu tysięcy do nawet kilku milionów złotych.

Białe certyfikaty to świadectwa potwierdzające zaoszczędzenie określonego wolumenu energii (wymagana jest oszczędność minimum 10 TOE, około 116MWh średnio w roku) w wyniku realizacji inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej. Białe certyfikaty są prawem majątkowym i są przedmiotem notowań i obrotu na Towarowej Giełdzie Energii. Pozyskany certyfikat można sprzedać na podobnej zasadzie jak certyfikaty o innych kolorach. Mechanizm ten stanowi dodatkowy bonus za realizację inwestycji efektywnej energetycznie.

Białe certyfikaty z PowerOn:

 • Wspieramy Klientów w procesie pozyskiwania Białych Certyfikatów
 • Wykonujemy audyty efektywności energetycznej dotyczące pojedynczych maszyn oraz najbardziej skomplikowanych rozwiązań proefektywnościowych dla całych linii technologicznych
 • Osiągamy wysoką skuteczności w pozyskiwaniu Białych Certyfikatów
 • Wspieramy naszych Klientów na każdym etapie procesu pozyskiwania Białych Certyfikatów

Audyt efektywności energetycznej - schemat działania:

 1. Identyfikacja i wybór przedsięwzięć planowanych, które chcą Państwo dofinansować poprzez udział w systemie białych certyfikatów – Identyfikacja przedsięwzięć może nastąpić np. w ramach audytu energetycznego przedsiębiorstwa.
 2. Wykonanie audytu/-ów efektywności energetycznej.
 3. Złożenie w Urzędzie Regulacji Energetyki wniosku o wydanie białych certyfikatów.
 4. Otrzymanie Świadectw/-a efektywności energetycznej i ich/ jego sprzedaż.
 5. Nadzór nad realizacją przedsięwzięcia zgłoszonego jako planowane, dla którego zostało wydane świadectwo efektywności energetycznej (biały certyfikat).
 6. Informacja do URE po zakończeniu inwestycji i nadzór nad audytem powykonawczym ( w określonych sytuacjach).

Efektywność energetyczna to stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, niezbędnej do uzyskania tego efektu.

Audyt  efektywności  energetycznej  to  opracowanie  zawierające  analizę  zużycia  energii oraz  określające  stan  techniczny  obiektu,  urządzenia  technicznego  lub  instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej tego obiektu,  urządzenia  technicznego  lub  instalacji,  a  także  ocenę  ich  opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii. Pojęcie wprowadzone zostało w Ustawie o efektywności energetycznej z 2011 r. w związku z wprowadzanym systemem białych certyfikatów.

Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej zaś to działanie polegające na wprowadzeniu zmian lub usprawnień w obiekcie, urządzeniu technicznym lub instalacji, w wyniku których uzyskuje się oszczędność energii (definicja wg Ustawy EE), przy nie pogorszeniu parametrów użytkowych obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji.

 

 

Czym są białe certyfikaty?

Białe certyfikaty to świadectwa potwierdzające zaoszczędzenie określonego wolumenu energii (10 TOE, około 116MWh) w wyniku realizacji inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej. Białe certyfikaty posiadają prawa majątkowe i są przedmiotem obrotu na towarowej giełdzie energii.

Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej.

 • modernizacja: oświetlenia, urządzeń przeznaczonych do użytku domowego, urządzeń potrzeb własnych, urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych, lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła;
 • izolacja instalacji przemysłowych;
 • przebudowa lub remont budynków;
 • odzysk energii w procesach przemysłowych;
 • ograniczenie: przepływów mocy biernej, strat sieciowych w ciągach liniowych, strat w transformatorach;
 • stosowanie do ogrzewania lub chłodzenia obiektów energii wytwarzanej we własnych lub przyłączonych do sieci odnawialnych źródłach energii (w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne), ciepła użytkowego w kogeneracji (jw.) lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.